Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ/Fax: 210 2692937

Αξιολόγηση

Το κομμάτι της αξιολόγησης- διαγνωστικής διαδικασίας- είναι εξίσου σημαντικό με το ίδιο το θεραπευτικό πρόγραμμα. Μόνο εφόσον κάποιος έχει εντοπίσει διεξοδικά τις δυσκολίες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού, μπορεί να καταρτίσει ένα πλήρες και αποτελεσματικό θεραπευτικό πρόγραμμα.

Για αυτό το λόγο, στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, η αξιολογητική διαδικασία κατέχει βασικό ρόλο στην συνεργασία με κάθε οικογένεια. Ανάλογα με το αίτημα της οικογένειας, η αξιολόγηση συλλέγει πληροφορίες από:

  • Λήψη αναπτυξιακού και ιατρικού ιστορικού
  • Ερωτηματολόγια προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς
  • Παρατήρηση και καταγραφή συμπεριφοράς
  • Σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία για:

- το νοητικό δυναμικό (WISC-III),
- τον λόγο-ομιλία (Φωνολογικό Τεστ Π.Σ.Λ., DLS, Boem Test of basic Concepts, DVIQ, Trog, PLS-3)
- τις μαθησιακές δεξιότητες (Τεστ Ανάγνωσης-Α, ToRP, Τεστ ανίχνευσης και διερεύνησης αναγνωστικών δυσκολιών-Πόρποδας 2008, Τεστ ορθογραφίας-Μουζάκη & συν 2007, Τεστ μνήμης-Μπεζεβέγκης & συν 2008, Τεστ δυσκολιών γραπτού λόγου-Πόρποδας & συν 2008)
- την επικοινωνία (ToPL)
- την διάσπαση προσοχής (TEA-ch, Ελληνική κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV)
- τις ψυχοκινητικές δεξιότητες (Miller Assessment for Preschoolers -MAP, ABC Movement, Beery VMI Οπτικοκινητικής ολοκλήρωσης)
- τη σχολική ετοιμότητα (Α-test)
- την αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Profile Test)

Τελειώνοντας η αξιολογητική διαδικασία, τα αποτελέσματα καθώς και το προτεινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα ανακοινώνονται στους γονείς και δίνονται σ’ αυτούς μέσω γραπτής αναφοράς και ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος(ΑΕΠ).