• Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Άγιοι Ανάργυροι
  • 210 2692937
  • kepefagan@gmail.com

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Στο ΚΕ.Π.ΕΦ, η ομάδα του ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος, ασχολείται με την αξιολόγηση και τη θεραπευτική παρέμβαση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) σε κάθε αναπτυξιακή φάση.


Ο όρος Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), αναφέρεται σε μια διάχυτη νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει το πώς ένα άτομο αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί και σχετίζεται με τους άλλους ανθρώπους. Οι τομείς που παρουσιάζουν βασικές δυσκολίες είναι η επικοινωνία, η κοινωνικότητα, η γνωστική ακαμψία καθώς επίσης και οι αισθητηριακές ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι πρόκειται για αναπτυξιακή διαταραχή, κάτι που σημαίνει ότι παρουσιάζει διαφορετικές θεραπευτικές ανάγκες ανά αναπτυξιακό στάδιο.


Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στις ΔΑΦ πραγματοποιούνται στο χώρο μας από 2 χρονών έως και την εφηβεία, με συνεχόμενη αναπροσαρμογή των τεχνικών παρέμβασης σύμφωνα με το εξελικτικό στάδιο και το επίπεδο λειτουργικότητας του παιδιού - εφήβου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, καθόλη τη διάρκεια των θεραπευτικών παρεμβάσεων, πραγματοποιείται ταυτόχρονη εκπαίδευση των γονέων-φροντιστών καθώς κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός ο ρόλος τους ως «συν-θεραπευτές» του παιδιού-εφήβου. Η φιλοσοφία της ομάδας μας βασίζεται στη συστημική προσέγγιση, κατά την οποία παίζουν ενεργό θεραπευτικό ρόλο όλα τα πρόσωπα που αλληλεπιδρούν με το παιδί, καθώς επίσης και στην εξατομικευμένη θεραπευτική διαδικασία, ανάλογα με τις ανάγκες-λειτουργικότητα του παιδιού-εφήβου και της οικογενείας.


Στο ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, βασική προτεραιότητα δίνεται στην Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη καθώς επίσης και στην Κοινωνική χρήση του λόγου (Πραγματολογική Ανάπτυξη) των παιδιών-εφήβων, τόσο μέσω ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων, όσο και μέσα από ομαδικά προγράμματα. Σε αναπτυξιακά στάδια τα οποία κρίνεται ότι απαιτούν περισσότερη βιωματική μάθηση όπως η προεφηβεία- εφηβεία, πραγματοποιούνται εξωτερικά προγράμματα σε φυσικά περιβάλλοντα και έξοδοι στην κοινότητα, με απώτερο στόχο την αυτονομία και την κοινωνική αλληλεπίδραση.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολογητική διαδικασία του ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος βασίζεται τόσο σε σταθμισμένες δοκιμασίες και σε ανεπίσημες φόρμες ελέγχου δεξιοτήτων, όσο και στη κλινική παρατήρηση σε δομημένα και μη- δομημένα περιβάλλοντα. Επιπλέον, πραγματοποιείται συνάντηση με τους γονείς- φροντιστές προκειμένου να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.


ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Έπειτα από την αρχική αξιολογητική διαδικασία, σχεδιάζεται το Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΑΕΠ), όπου θέτεται η εξατομικευμένη στοχοθεσία για το παιδί- έφηβο και την οικογένεια και επιλέγεται η κατάλληλη μεθοδολογία και ο τρόπος προσέγγισης που θα βοηθήσουν στην ανάδειξη των δεξιοτήτων του παιδιού-εφήβου. Στο ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην Κοινωνικοσυναισθηματική και Πραγματολογική ανάπτυξη (κοινωνική χρήση του λόγου) των παιδιών-εφήβων μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών. Επιπλέον, οι δεξιότητες παιχνιδιού με βάση τα αναπτυξιακά στάδια, η γνωσιακή ανάπτυξη, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η θετική εικόνα εαυτού και η εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής αποτελούν βασικούς άξονες παρέμβασης. Αναπτύσσονται δεξιότητες αυτονομίας στη κοινότητα και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο. Βασικό στόχο αποτελεί η ένταξη των παιδιών-εφήβων σε μια ευρύτερη ομάδα συνομηλίκων και η γενίκευση δεξιοτήτων που έχουν κατακτήσει σε πολλαπλά πλαίσια, όπως του σπιτιού και του σχολείου. Στην εφηβεία, είναι πολύ σημαντικός ο τομέας της αυτογνωσίας των ατόμων που ανήκουν στις Διαταραχές αυτιστικού φάσματος και η επαφή τους με τη διάγνωση τους. Επιπλέον, οι γονείς- φροντιστές των παιδιών-εφήβων, έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν σε πρόγραμμα Ψυχοεκπαίδευσης, ώστε να πληροφορούνται και να ενημερώνονται σχετικά με τη φύση της διαταραχής, αναλόγως με το αναπτυξιακό στάδιο και το επίπεδο λειτουργικότητας που βρίσκεται το παιδί και να λάβουν εξατομικευμένη συναισθηματική στήριξη.


Συνδυάζοντας τα παραπάνω, τα παιδιά-έφηβοι προσεγγίζονται με μια ποικιλία θεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες προσαρμόζονται και συνδυάζονται ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Κάποιες από αυτές αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω: