• Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Άγιοι Ανάργυροι
  • 210 2692937
  • kepefagan@gmail.com

Λογοθεραπεία

Στο ΚΕ.Π.ΕΦ- Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, η ομάδα του τμήματος Λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόγνωση, την αξιολόγηση , την διάγνωση καθώς και την θεραπευτική παρέμβαση των διαταραχών που εμφανίζονται στην κοινωνική επικοινωνία, στην ανάπτυξη του λόγου-ομιλίας, στη φωνή και στη μάσηση- κατάποση, που προκύπτουν από νευρολογικές, αναπτυξιακές ή λειτουργικές αιτίες.


Η φιλοσοφία της ομάδας βασίζεται στην συστημική προσέγγιση, η οποία εμπλέκει εξολοκλήρου στο θεραπευτικό πρόγραμμα τα πρόσωπα που αλληλεπιδρούν με το παιδί (γονείς, εκπαιδευτές, φροντιστές) με σκοπό την γενίκευση των δεξιοτήτων και την βελτίωση της λειτουργικότητας κατά την καθημερινότητα. Πραγματοποιείται εκπαίδευση των γονέων-φροντιστών με σταθερές συναντήσεις, παροχή βίντεο και ενεργή συμμετοχή αυτών κατά την θεραπευτική διαδικασία. Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας, η παρέμβαση γενικεύεται σταδιακά από τον θεραπευτικό χώρο στα πλαίσια του σπιτιού- του σχολείου- της κοινότητας.


Η ομάδα του τμήματος Λογοθεραπείας στο ΚΕΠΕΦ παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους με:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Λογοθεραπευτική αξιολόγηση στο ΚΕΠΕΦ είναι μία συνεχής διεργασία η οποία πραγματοποιείται μεμονωμένα ή /και με τη συνεργασία άλλων ειδικοτήτων όταν απαιτείται. Εξετάζεται η λειτουργικότητα και το επίπεδο των δεξιοτήτων του παιδιού, σε συνάρτηση με τη χρονολογική του ηλικία. Βασιζόμενοι στο αρχικό αίτημα της οικογένειας, στην ηλικία του παιδιού και στο είδος της δυσκολίας που περιγράφεται, σχεδιάζεται ο τρόπος προσέγγισης και η επιλογή των αντίστοιχων δοκιμασιών. Η θεραπευτική ομάδα του τμήματος πραγματοποιεί αξιολόγηση και διάγνωση με προσαρμοσμένες και σταθμισμένες δοκιμασίες στην ελληνική γλώσσα, με ανεπίσημες φόρμες ελέγχου δεξιοτήτων (που βασίζονται σε μεθόδους/βιβλιογραφία) και με συνεχή κλινική παρατήρηση. Ποικίλες τεχνικές προσαρμόζονται στο παιδί ώστε μέσω του παιχνιδιού και της αλληλεπίδρασης να γίνεται η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών.

Μερικά από τα αξιολογητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την λογοθεραπευτική αξιολόγηση είναι τα παρακάτω:

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Έπειτα από την αρχική αξιολογητική διαδικασία και μέσω σχεδιασμού του Ατομικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΑΕΠ) θέτεται η στοχοθεσία , επιλέγεται η μεθοδολογία και ο τρόπος προσέγγισης που θα βοηθήσουν στην ανάδειξη των δεξιοτήτων του παιδιού. Το πρόγραμμα δημιουργείται λαμβάνοντας υπόψη τα ελλείμματα που επηρεάζουν περισσότερο τη λειτουργικότητα του παιδιού κατά την καθημερινότητα και τους παράγοντες που συμβάλλουν ή εμποδίζουν τη συμμετοχή του σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες. Τα ειδικά ενδιαφέροντα του παιδιού περιλαμβάνονται στη παρέμβαση και η μάθηση πραγματοποιείται μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων παιχνιδιού και βασίζεται στις ήδη κατεκτημένες του δεξιότητες. Η παρέμβαση γίνεται μέσω ατομικών ή/και ομαδικών συνεδριών, συνεδριών συν- θεραπείας και συνεδριών συμβουλευτικής γονέων, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με εξειδικευμένο εξοπλισμό.


Συνδυάζοντας τα παραπάνω, τα παιδιά προσεγγίζονται με μια ποικιλία θεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες προσαρμόζονται και συνδυάζονται ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Κάποιες από αυτές αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:


Ανάλογα με τις ικανότητες και τις ανάγκες του παιδιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποστηρικτικά αρχές συμπεριφορικών προγραμμάτων όπως η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς -(Applied Behavior Analysis), η Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς (Functional Behavior Assessment), η χρήση του βίντεο (Video Modeling).