• Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Άγιοι Ανάργυροι
  • 210 2692937
  • kepefagan@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες

Το τμήμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης στο ΚΕ.Π.ΕΦ ασχολείται με την αξιολόγηση και αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά ηλικίας 4-18 ετών. Ο τομέας απαρτίζεται από πλήρως καταρτισμένους ειδικούς παιδαγωγούς οι οποίοι εποπτεύονται από την επιστημονικά υπεύθυνη του κέντρου.


Αρμοδιότητες των παιδαγωγών του τμήματος είναι η αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Ως Μαθησιακές Δυσκολίες ορίζονται τόσο οι  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες όπως Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία και Δυσαναγνωσία όσο και οι Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν από χαμηλό νοητικό δυναμικό ή ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα. Επίσης , Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να παρουσιάζουν παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, όπως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΦ), παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, παιδιά με βαρηκοΐα-κώφωση, νευρολογικές διαταραχές, σύνδρομα, εγκεφαλική παράλυση.


Ρόλος και καθήκον του Ειδικού Παιδαγωγού είναι η πλήρης αξιολόγηση (τυπική και άτυπη) και ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος μαθησιακής αποκατάστασης, το οποίο οφείλει να επαναξιολογεί και να επαναπροσδιορίζει ανά θεραπευτική περίοδο.


Η μαθησιακή αξιολόγηση στο ΚΕΠΕΦ είναι μία δυναμική διαδικασία η οποία πραγματοποιείται μεμονωμένα ή/και με τη συνεργασία άλλων ειδικοτήτων όταν και όπου απαιτείται. Εξετάζεται η επίδοση συγκεκριμένων δεξιοτήτων του παιδιού, σε συνάρτηση με τη χρονολογική του ηλικία και την τάξη που παρακολουθεί. Βασιζόμενοι στο αρχικό αίτημα της οικογένειας, στην ηλικία του παιδιού και στο είδος της δυσκολίας που περιγράφεται, σχεδιάζεται ο τρόπος προσέγγισης και η επιλογή των αντίστοιχων δοκιμασιών. Η θεραπευτική ομάδα του τμήματος πραγματοποιεί αξιολόγηση και διάγνωση με προσαρμοσμένες και σταθμισμένες δοκιμασίες στην ελληνική γλώσσα, με ανεπίσημες φόρμες ελέγχου δεξιοτήτων (που βασίζονται σε μεθόδους/βιβλιογραφία-άτυπη αξιολόγηση) και με συνεχή κλινική παρατήρηση. Η άτυπη αξιολόγηση περιλαμβάνει έλεγχο αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης, γραφής καθ´υπαγόρευση για έλεγχο της ορθογραφίας και ελεύθερης γραφής για αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης. Τέλος, έλεγχο των αριθμητικών δεξιοτήτων.


Η τυπική αξιολόγηση περιλαμβάνει επιλογή από τα σταθμισμένα εργαλεία:


Το ειδικό παιδαγωγικό τμήμα στο ΚΕ.Π.ΕΦ είναι υπεύθυνο για την αποκατάσταση δυσκολιών στους τομείς της φωνολογικής επίγνωσης, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, αναγνωστικής κατανόησης, λεξιλογίου, παραγωγής γραπτού λόγου, συγκέντρωσης προσοχής και βελτίωσης ακουστικής και οπτικής μνήμης καθώς και της μαθηματικής σκέψης.


Για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΑΕΠ) παρέμβασης με βραχυπρόθεσμους στόχους τους οποίους διδάσκονται τα παιδιά με πολυαισθητηριακές μεθόδους, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργία εξατομικευμένων ασκήσεων, ανάλυση σε βήματα, βιωματικές δραστηριότητες, αυθεντικά υλικά, χειροπιαστές εμπειρίες, πλούσιο εποπτικό υλικό και παιδαγωγικά παιχνίδια.


Το ατομικό αποκαταστασιακό πρόγραμμα δημιουργείται λαμβάνοντας υπόψιν τα ελλείμματα που επηρεάζουν περισσότερο την απόδοση του παιδιού στο σχολείο. Τα ειδικά ενδιαφέροντά του, περιλαμβάνονται στην παρέμβαση και η μάθηση πραγματοποιείται μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων παιχνιδιού και βασίζεται στις ήδη κατακτημένες του δεξιότητες, μέσω ατομικών συνεδριών. Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας, η παρέμβαση γενικεύεται σταδιακά από το θεραπευτικό χώρο στο σχολικό πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα η όλη διαδικασία συμβάλλει και στη ενίσχυση της αυτοεικόνας του παιδιού.


Η διαδικασία αποκατάστασης βασίζεται στη συστημική προσέγγιση, μέσα από τη συνεργασία του ειδικού παιδαγωγού με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Π.ΕΦ, τον δάσκαλο του παιδιού, τους δημόσιους φορείς, άλλους ειδικούς και απαραίτητα τους γονείς. Για την αποτελεσματικότερη έκβαση του θεραπευτικού προγράμματος συνιστάται η πλαισίωση της όλης διαδικασίας μέσω της συμβουλευτικής γονέων, από το αντίστοιχο τμήμα του ΚΕ.Π.ΕΦ.